Tisztelt Partnerünk!Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy

Liszkay Judit E.V.,Kisadózó.
Székhely: 2030 Érd Nádas utca 1.,
Adószám: 56197929-1-3,valamint

Selmeczi Manó E.V.Kisadózó,
Székhely: 2030 Érd Nádas u.1.
Adószám: 57523088-1-33.

(továbbiakban: Bp-Express futár szolgálat)

a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelel és vállalja, hogy kompatibilis módon működik az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

Jelen nyilatkozat alapját a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése adja, amely szerint a postai szolgáltató (Bp-Express futár szolgálat) a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e rendelettel összhangban végez. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A Bp-Express futár szolgálat a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

Tisztelettel,
Bp-Express futár szolgálat
Liszkay Judit EV.
Selmeczi Manó EV.

Kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók- és egyéb kötelező dokumentumok a PDF formátumú mellékletben találhatóak, letölthetőek.